ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ

دسته بندي : نمونه سوالات » استخدامی
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ

تعداد صفحات : 89
فرمت فایل : pdf

قسمتی از متن : 
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1388 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و اﻧﺠﺎم و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻗﻮه ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد. در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت، ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت و ﺗﻌﺪادي از ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي آن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ،
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن، اﺑﺘﺪا ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ، ﺗﻌﺪاد ده ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد. در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء، ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺳﺶ در اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ، ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دسته بندی: نمونه سوالات » استخدامی

تعداد مشاهده: 270 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 89

حجم فایل:676 کیلوبایت

 قیمت: 3,600 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    ندارد

  • محتوای فایل دانلودی:
    ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ (ﺟﻠﺪ اول) ﺳﺆاﻻت ﮐﯿﻔﺮي