فایل های دسته بندی هنری - صفحه 1

پاورپوینت ابهام زدایی از فرآیند طراحی

طراحی مستلزم فرآیند ذهنی پیچیده ای از توانایی دست یافتن به انوا ع زیادی از اطلاعات در آمیختن آنها در مجموعه ای منسجم از ایده ها و نهایتاً ،به وجود آوردن شکلی تحقق یافته از آن ایده هاست.

قیمت : 3,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل