فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 1

طرح جدید سوزن چرخ خیاطی

این طر ح جدید برای نوعی تکنیک ساخت سوزن برای کلیه چرخهای خیاطی می باشد

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل