فایل های دسته بندی معماری و عمران - صفحه 1

تحقیق تاثير پوشش گياهي در صرفه جوئي مصرف انرژي ساختمان

تاثير پوشش گياهي در صرفه جويي مصرف انرژي ساختمانها امري انکار ناپذير است . مقالــۀ حاضر راهکارهاي متفاوت صرفه جويــي در مصـرف انـرزي را از طريـق اسـتفاده از پوشـش گيـاهي مناسب ارائه مي دهد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل